สิทธิประโยชน์หลัก

สิทธิประโยชน์หลัก
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบางจาก

การสะสมคะแนนพื้นฐาน 
​ 

*คะแนนสะสม 1 คะแนน  มีมูลค่า 20 สตางค์

เงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน
 1. สามารถสะสมคะแนนได้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการที่บางจากกำหนดดังนี้
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์
  1. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง 
  2. บัตร ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน  2 ครั้งต่อ 1 วัน 
  3. บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน
  4. คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ แล้วปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น
  5. กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 1) – 3)
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซล
     1. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 300 ลิตรต่อครั้ง 
     2. บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 
     3. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อเดือน
     4.การคำนวณคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น
     5.กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 1) – 3)
 
 • เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันหรือศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ ฟิวรีโอแคร์ กรีนเซิร์ฟและวอชโปร
​    1.ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ
    2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้ไม่เกินยอดการใช้จ่าย 2,500 บาทต่อครั้ง
    3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
    4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกันไม่เกินยอดกาใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเดือน
    5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 1,110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 55.50 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 55 คะแนน เป็นต้น
 
      1.ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ)
    2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง 
    3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
    4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกัน ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน
    5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น
      1.ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ)
    2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง 
    3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
    4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกัน ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน
    5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น
 
2.กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนตามข้อที่ 1 ยอดการใช้จ่ายที่เกินมาจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
3. บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือร้านค้าอื่นๆทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร และกรุณาแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึกสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 14 วัน ผ่านบางจาก Call Center 1651 หลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริงมิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
4.การสะสมคะแนนสามารถสะสมคะแนนต่อรายการขาย ต่อรถ 1 คันเท่านั้น
5.บัตรนี้ใช้ได้กับรถ 2 ล้อขึ้นไปเท่านั้น
6.อายุคะแนนบัตรสมาชิกจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน เช่น คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563  คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
7.บัตรสมาชิกบางจาก ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรบางจากฟลีทการ์ด บางจากออโต้การ์ด พีทีทีฟลีทการ์ด  ทีเอ็มบีฟลีทการ์ด บัตรเอไอเอสเซเรเนด บัตรเอสซีจีดีเบนเจอร์คลับ และบัตรส่วนลดอื่นๆ
8.คะแนนสะสมไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสด
9.บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการสะสมคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สตางค์ บางจากสงวนสิทธิในการปรับลดมูลค่าคะแนนได้


การแลกคะแนนสะสม สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมได้ 6 ช่องทางหลัก ได้แก่


*หมายเหตุ   รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ร่วม “โครงการบัตรสมาชิกบางจาก เติมน้ำใจ ขับเคลื่อนการให้ไม่เคยหยุด”        
                   ทั้งหมด 13 องค์กรดังด้านล่าง  (รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบางจากจะแจ้งให้
                   สมาชิกทราบล่วงหน้า)

รายชื่อ 13 องค์กรสาธารณประโยชน์
 • สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิรามาธิบดี
 • มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 • มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 • มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์ ลพบุรี)
 • มูลนิธิแพทย์ชนบท
 • มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
 • มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • มูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรี
 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 • มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ
เงื่อนไขการบริจาคคะแนน
1. การบริจาคทุก 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สต.                                                                                       
2. คะแนนของท่านจะถูกหักจากคะแนนสะสมทันทีเมื่อกดปุ่มยืนยันการบริจาค                                                                         
3. เมื่อยืนยันการบริจาคแล้วไม่สามารถยกเลิกการบริจาคและคืนคะแนนได้                                                                                
4. บริษัท บางจากฯ สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าคะแนนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า                                                                     
5. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า                                 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการให้บริการออกใบเสร็จสำหรับการแลกคะแนนสะสมเพื่อบริจาค

ท่านสามารถเลือกบริจาคคะแนนให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ได้ 2 แบบ  ได้แก่
แบบที่ 1    บริจาคแบบตัดคะแนนสะสมทั้งหมดในวันที่ 30 พ.ย ของทุกปี  โดยสมาชิกสามารถเข้าร่วมการบริจาคได้จากการเข้าเมนูหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์สมาชิกบัตรบางจาก
แบบที่ 2    บริจาคคะแนนเป็นรายครั้งตามความต้องการ  โดยเข้าเมนูตะกร้าบุญที่ Bangchak Mobile Application หรือ เว็บไซต์บัตรสมาชิกบางจาก  คลิกที่นี่!!


---------------------------------------------
สมาชิกรับคะแนนพิเศษเพิ่ม..เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ปรับราคาขึ้น
วันที่จัดรายการโปรโมชั่น : 1 ม.ค 61 – 1 พ.ค. 62

สมาชิกบัตรบางจากรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ปรับราคาขึ้น
โดยชำระค่าน้ำมันเต็มจำนวน แต่ส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจะคืนเป็นคะแนนสะสม
(รับสิทธิ์เฉพาะวันที่มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น.)

สูตรการคำนวณคะแนนสะสมที่สมาชิกจะได้รับ = คะแนนสะสมปกติ + คะแนนสะสมพิเศษ (ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น)


ตัวอย่างการคำนวนคะแนนสะสมในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น          

1.เมื่อเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์
คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม(เศษที่ไม่เต็มลิตรปัดทิ้ง))+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง
   
2.เมื่อเติมน้ำมันดีเซล

คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม หาร 4 ผลลัพธ์ปัดเศษลง)+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง

 

เงื่อนไขรายการ

1.สิทธินี้ใช้ได้ตามวันที่กำหนด
2.กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแก่พนักงานก่อนการชำระเงินก่อนเพื่อรับสิทธิ

 

หมายเหตุ :
(1) บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     -สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
     -บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
(2) บัตรบางจากดีเซลคลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     -สูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
     -บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน

** หมายเหตุ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ โปรดสังเกตุจากป้ายที่สถานี
ดูรายละเอียดโปรโมชั่น SAME PRICE เพิ่มเติม http://www.bcpgreenclub.com/th/Promotion/detail/Specialpoint

 

-------------------------------------------------

บัตรบางจากร่วมกับกองทุนบำเหน็ญบำนาญข้าราชการ (กบข) 

สิทธิประโยชน์พิเศษ

 • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1.25 คะแนน (มูลค่าส่วนลดสูงสุด 25 สต./ลิตร)
 • เติมน้ำมันดีเซล 2 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (มูลค่าส่วนลดสูงสุด 10 สต./ลิตร)
*​หมายเหตุ : เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เหมือนบัตรสมาชิกบางจาก