การสะสมคะแนน

การสะสมคะแนน

1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 62

การสะสมคะแนน


*คะแนนสะสม 1 คะแนน  มีมูลค่า 20 สตางค์


เงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน
 1. สามารถสะสมคะแนนได้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการที่บางจากกำหนดดังนี้
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์
  1. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง 
  2. บัตรใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน  2ครั้งต่อ 1วัน 
  3. บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน
  4. คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ แล้วปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น
  5. กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 1) – 3)
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซล
     1. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 300 ลิตรต่อครั้ง 
     2. บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 
     3. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อเดือน
     4.การคำนวณคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น
     5.กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 1) – 3)
 
 • เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันหรือศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์  ฟิวรีโอแคร์  และกรีนเซิร์ฟ
​    1.ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ
    2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้ไม่เกินยอดการใช้จ่าย 2,500 บาทต่อครั้ง
    3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
    4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกันไม่เกินยอดกาใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเดือน
    5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 1,110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 55.50 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 55 คะแนน เป็นต้น
 
      1.ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ)
    2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง 
    3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
    4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกัน ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน
    5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน    เป็นต้น
 
2.กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนตามข้อที่ 1 ยอดการใช้จ่ายที่เกินมาจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
3. บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือร้านค้าอื่นๆทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร และกรุณาแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึกสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 30 วัน ผ่านบางจาก Call Center 1651 หลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริงมิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
4.การสะสมคะแนนสามารถสะสมคะแนนต่อรายการขาย ต่อรถ 1 คันเท่านั้น
5.บัตรนี้ใช้ได้กับรถ 2 ล้อขึ้นไปเท่านั้น
6.อายุคะแนนบัตรสมาชิกจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน เช่น คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563  คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
7.บัตรสมาชิกบางจาก ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรบางจากฟลีทการ์ด บางจากออโต้การ์ด พีทีทีฟลีทการ์ด  ทีเอ็มบีฟลีทการ์ด บัตรเอไอเอสเซเรเนด บัตรเอสซีจีดีเบนเจอร์คลับ และบัตรส่วนลดอื่นๆ
8.คะแนนสะสมไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสด
9.บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการสะสมคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สตางค์ บางจากสงวนสิทธิในการปรับลดมูลค่าคะแนนได้