การแลกคะแนน

การแลกคะแนน

1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 62

การแลกคะแนนสะสม*หมายเหตุ   รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ร่วม “
โครงการบัตรสมาชิกบางจาก เติมน้ำใจ ขับเคลื่อนการให้ไม่เคยหยุด”        
                   ทั้งหมด 13 องค์กรดังด้านล่าง  (รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบางจากจะแจ้งให้
                   สมาชิกทราบล่วงหน้า)

รายชื่อ 13 องค์กรสารณะประโยชน์
 • สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิรามาธิบดี
 • มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 • มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 • มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์ ลพบุรี)
 • มูลนิธิแพทย์ชนบท
 • มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
 • มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • มูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรี
 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 • มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ
เงื่อนไขการบริจาคคะแนน
1. การบริจาคทุก 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สต.                                                                                       
2. คะแนนของท่านจะถูกหักจากคะแนนสะสมทันทีเมื่อกดปุ่มยืนยันการบริจาค                                                                         
3. เมื่อยืนยันการบริจาคแล้วไม่สามารถยกเลิกการบริจาคและคืนคะแนนได้                                                                                
4. บริษัท บางจากฯ สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าคะแนนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า                                                                     
5. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า                                 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการให้บริการออกใบเสร็จสำหรับการแลกคะแนนสะสมเพื่อบริจาค

ท่านสามารถเลือกบริจาคคะแนนให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ได้ 2 แบบ  ได้แก่
แบบที่ 1    บริจาคแบบตัดคะแนนสะสมทั้งหมดในวันที่ 30 พ.ย ของทุกปี  โดยสมาชิกสามารถเข้าร่วมการบริจาคได้จากการเข้าเมนูหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์สมาชิกบัตรบางจาก
แบบที่ 2    บริจาคคะแนนเป็นรายครั้งตามความต้องการ  โดยเข้าเมนูตะกร้าบุญที่ Bangchak Mobile Application หรือเว็บไซต์บัตรสมาชิกบางจาก