เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตร

 1.  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกบัตรเรียกว่า “บางจาก” ผู้ถือบัตรเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทางบางจากออกบัตรสมาชิกบางจาก (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่บัตรชำรุด หรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิก
 2. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่บางจากเก็บข้อมูลไว้นั้น เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้บัตร ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบางจาก
 3. สมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามปริมาณการใช้บัตร และประวัติการใช้บัตรที่ผ่านมา หรือตามรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน
 4. สมาชิกยอมรับในการปฏิเสธการตอบรับการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 5. สมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก
 6. สมาชิกต้องลงทะเบียนตามช่องทางที่บางจากกำหนด จึงจะสามารถใช้งานบัตรได้
 7. หากข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับความเป็นจริง บางจากขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอนการอนุมัติการออกบัตรในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของบัตรบางจาก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บางจากกำหนดไว้
 8. บัตรบางจากเป็นทรัพย์สินของทางบางจาก ซึ่งบางจากมีสิทธิพิจารณายกเลิกได้ในเวลาใดๆ ที่สมควร ทั้งนี้ สมาชิกต้องยอมรับในข้อเสนอ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก รวมถึงสมาชิกต้องคืนบัตรบางจากหากมีการเรียกคืนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 9. กรณีสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตร บางจากมีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
 10. บัตรจะหมดอายุ 3 ปี นับจากวันที่สมาชิกเปิดบัตร เช่น บัตรสมาชิกที่เปิดใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการใช้บัตรก่อนบัตรหมดอายุ 1 ปี จะมีการต่ออายุบัตรให้อัตโนมัติอีก 3 ปี
 11. บัตรสมาชิกใช้กับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 12. สมาชิก 1 คน สามารถสมัครบัตรได้ 1 หมายเลขบัตรสมาชิกเท่านั้น โดยระบบจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียน หากข้อมูลซ้ำจะไม่สามารถสมัครบัตรสมาชิกได้
เงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน
 1. สามารถสะสมคะแนนได้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการที่บางจากกำหนดดังนี้

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์
 1. เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทครบทุก 1 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 2. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง
 3. บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน
 4. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน
 5. คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ แล้วปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น
 6. กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซล
 1. เติมน้ำมันดีเซล และดีเซลพรีเมียมครบทุก 4 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 2. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 300 ลิตรต่อครั้ง
 3. บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน
 4. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อเดือน
 5. การคำนวณคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น
 6. กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4
เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันหรือศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ ฟิวรีโอแคร์ กรีนเซิร์ฟและวอชโปร (แยกตามแต่ละประเภทธุรกิจ)
​ 1.ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ
 2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้ไม่เกินยอดการใช้จ่าย 3,000 บาทต่อครั้ง
 3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
 4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกันไม่เกินยอดกาใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเดือน
 5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 1,110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 55.50 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 55 คะแนน เป็นต้น

เมื่อซื้อสินค้าในร้านอินทนิล
 1.ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ)
 2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง
 3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
 4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกัน ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน
 5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น
 
เมื่อซื้อสินค้าในร้านใบจากมาร์ท (แยกตามแต่ละประเภทธุรกิจ)
 1.ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ)
 2.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง
 3.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
 4.บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกัน ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน
 5.คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น

2. กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนตามข้อที่ 1 ยอดการใช้จ่ายที่เกินมาจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
3. บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือร้านค้าอื่นๆ ทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร และกรุณาแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึกสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 30 วัน ผ่านบางจาก Call Center 1651 หลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริงมิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
 1. การสะสมคะแนนสามารถสะสมคะแนนต่อรายการขาย ต่อรถ 1 คันเท่านั้น
 2. บัตรนี้ใช้ได้กับรถยนต์ตั้งแต่ 2 ล้อขึ้นไปเท่านั้น
 3. อายุคะแนนบัตรสมาชิกจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน เช่น คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563  คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
 4. บัตรสมาชิกบางจาก ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรบางจากฟลีทการ์ด บางจากออโต้การ์ด พีทีทีฟลีทการ์ด ทีเอ็มบีฟลีทการ์ด บัตรเอไอเอสเซเรเนด บัตรเอสซีจีดีเบนเจอร์คลับ และบัตรส่วนลดอื่นๆ
 5. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสด
 6. บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการสะสมคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม
 1. ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสม
 2. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด ไม่สามารถแลกน้อยกว่าสินค้าบริการที่ซื้อได้
 3. การแลกคะแนนต้องแจ้งพนักงานก่อนการเติมน้ำมัน หรือใช้บริการทุกครั้ง
 4. สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมแลกใช้สิทธิตามที่บางจากกำหนดได้ต้องลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบางจากแล้วเท่านั้น
 5. สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้า บริการตามที่บางจากกำหนดดังนี้
​      5.1 คะแนนสะสม 250 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท และคะแนนสะสมทุก 500 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 3,500 คะแนนต่อใบเสร็จ เพื่อแลกส่วนลดสะสมกับผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ดีเซล กรีนออโต้เซอร์วิส กรีนวอช กรีนเซิร์ฟ กรีนวอชเดอะพรีเมียม และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน
      5.2 คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน แลกรับส่วนลด 20 บาท จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 400 คะแนนต่อใบเสร็จ เพื่อแลกส่วนลดสะสมกับร้านอินทนิล อินทนิลการ์เด้น และใบจากมาร์ท
 
  6.บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7.ผู้ที่จะนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้นั้น จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกของรางวัล (บัตรจะต้องไม่หมดอายุ) และสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามช่องทางที่บางจากกำหนดเท่านั้นเว้นแต่กรณีที่บางจากเป็นฝ่ายยกเลิกการใช้บัตรโดยไม่ใช่ความผิดของสมาชิก ให้สมาชิกมีสิทธินำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บางจากได้แจ้งยกเลิกบัตรให้สมาชิกทราบ หากผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวคะแนนสะสมที่มีอยู่จะถูกยกเลิกในทันที และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
  8. กรณีที่ของรางวัลใดๆ หมด หรือไม่สามารถจัดหาได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บางจากขอสงวนสิทธิในการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันมาทดแทนได้
  9. นอกจากกรณีที่สมาชิกได้ทำการนำคะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ซึ่งบางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น หากของรางวัลที่จัดส่งไปเกิดการชำรุด หรือเสียหายสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับของรางวัล

การออกบัตรทดแทน และการยกเลิกบัตร
 1. บัตรสมาชิกสูญหาย ชำรุด กรุณาแจ้งโดยตรงกับบางจากตามช่องทางที่บางจากกำหนดไว้ บางจากจะออกบัตรทดแทนพร้อมจัดส่งให้แก่สมาชิก
 2. สมาชิกจะไม่สามารถสะสมคะแนนได้ระหว่างการรอรับบัตรใหม่
 3. คะแนนที่ถูกโจรกรรมระหว่างบัตรสูญหาย จะไม่ได้คืน จนกว่าจะได้รับแจ้งอายัดบัตร
 4. สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรได้โดยการตัดบัตร และส่งคืนบัตรแก่บางจาก หรือแจ้งโดยตรงกับบางจากตามช่องทางที่บางจากกำหนดไว้
 5. การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที บางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆได้