คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถสมัครสมาชิกและลงทะเบียนบัตรสมาชิกฟรี ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือ ร้านอินทนิลที่มีเครื่องรูดบัตรทุกสาขา
 

สมาชิกสามารถขอรับบัตรทดแทนได้โดยดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 : รับบัตร (โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) ที่สถานีบริการน้ำมัน/ร้านอินทนิล

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่นี่เพื่อ Add Line ID: @bcp1651 (มี@นำหน้า)

ขั้นตอนที่ 3 : แจ้งเพื่อโอนข้อมูลจากบัตรสูญหาย/ชำรุดเข้าบัตรใหม่

1.ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์

2.หมายเลขบัตรสมาชิกบางจากใบเก่า หรือดูจากสลิปสะสมแต้ม (ถ้ามี)

3.หมายเลขบัตรสมาชิกบางจากใบใหม่


ข้อกําหนดในการออกบัตรทดแทน มีดังนี้
1. คะแนนของบัตรสมาชิกใบเดิมจะถูกโอนไปยังบัตรสมาชิกใบใหม่
2. บัตรสมาชิกใบเดิมจะถูกยกเลิกใช้งานหลังจากมีการออกบัตรใบใหม่ ทดแทน
3. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไข ในการออกบัตรสมาชิกใบใหม่ทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีใด ๆ ทีมีการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรใบเดิม สมาชิกรับทราบและ ตกลงให้บางจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การใช้สิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่สมาชิก ให้เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ ณ วันที่มีการออกบัตรสมาชิกใหม่ทดแทน
5. ในกรณีบัตรสมาชิกสูญหาย หรือ ชำรุด สมาชิกสามารถขอให้บางจากออกบัตรทดแทนใหม่ให้ ได้โดยบางจากจะหักคะแนน 100 คะแนน สำหรับการออกบัตรทดแทนนั้น ทั้งนี้ในกรณีคะแนนในบัตรมีจำนวนน้อยกว่า 100 คะแนน บางจากจะหักคะแนนสะสมเท่าที่มี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

คะแนนสะสมจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน 
เช่น คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563  คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น

บัตรสมาชิกจะมีอายุ 3 ปี (365 วันคูณ 3) นับจากวันที่สมาชิกเปิดใช้งานบัตร ทั้งนี้หากมีการใช้บัตรก่อนบัตรหมดอายุ 1 ปี จะมีการต่ออายุบัตรให้อัตโนมัติอีก 3 ปี 

ตัวอย่างเช่น สมาชิกเปิดใช้งานบัตรวันที่ 15 ก.ค.61 บัตรจะหมดอายุวันที่ 15 ก.ค.64 แต่หากสมาชิกใช้งานบัตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงก่อนหมดอายุ 1ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63 - 15 ก.ค.64) ระบบจะต่ออายุอัตโนมัติไปให้อีก 3 ปี 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 
​เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทครบทุก 1 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน 

 1. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง 
 2.บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน 
 3.บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน 
 4.คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ แล้วปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น 
 5.กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4 
 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซล 
เติมน้ำมันดีเซล และดีเซลพรีเมียมครบทุก 4 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน 
 1.การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 300 ลิตรต่อครั้ง  
 2.บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน 
 3.บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อเดือน 
 4.การคำนวณคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น 
 5.กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4 
 
ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ฟิวริโอแคร์ และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน 

1. ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนนบางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ 

2. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้ไม่เกินยอดการใช้จ่าย 3,000 บาทต่อครั้ง 

3. บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 

4. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกินยอดการใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเดือน 

5. คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 1,110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 55.50 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 55 คะแนน เป็นต้น 


ร้านอินทนิล และ อินทนิลการ์เด้น 

1. ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน  บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ 

2. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง 

3. บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน 

4. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน 

5. คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนน    สะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น 


ร้านใบจากมาร์ท 

1. ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน  บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ 

2. การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง 

3. บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน 

4. บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน 

5. คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนน    สะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น 

การแลกคะแนนสะสมสมาชิกต้องแจ้งพนักงานก่อนการเติมน้ำมัน และก่อนการซื้อสินค้า 

1. ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสม 

2. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด ไม่สามารถแลกน้อยกว่าสินค้าบริการที่ซื้อได้ 

3. สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมแลกใช้สิทธิ์ตามที่บางจากกำหนดได้ต้องลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบางจากแล้วเท่านั้น 

4. เมื่อเติมน้ำมันบางจาก หรือ ซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมัน คะแนนสะสม 250 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 50 บาท / คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 บาทต่อใบเสร็จ 

5. เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์ คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 บาทต่อใบเสร็จ) 

6. เมื่อซื้อสินค้าในร้านอินทนิล , อินทนิล การ์เด้นท์ และร้านใบจากมาร์ท คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 บาทต่อใบเสร็จ) 

สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อสินค้า บริการตามที่บางจากกำหนดดังนี้ 

1. ส่วนลดค่าน้ำมัน 

2. ส่วนลดค่าสินค้าและบริการ ภายในร้านอินทนิล , อินทนิล การ์เด้นท์ และร้านใบจากมาร์ท, เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์ 

3. แลกเป็นของรางวัลได้ที่ https://bit.ly/38RrgKf 

4. แลกเป็นสิทธิพิเศษที่ร้านค้า ร้านอาหาร ชั้นนำมากมาย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3et8cTN 

5. เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zH9OVn 

1. จากท้ายใบเสร็จสะสมคะแนนบัตรสมาชิกในช่องBalance Point  บนสลิปบัตรสมาชิกบางจาก เมื่อลูกค้าเติมน้ำมันและมีการรูดสะสมคะแนน ทางพนักงานหน้าลานจะนำส่งสลิปแจ้งคะแนนสะสมมาให้ลูกค้าพร้อมบัตรสมาชิก 

2. เว็บไซต์ Bangchak Link >>https://www.bcpgreenmiles.com/th/member/history

3. Bangchak Mobile Application

4.Call Center 1651 กด 4 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 
A: คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จแล้วปัดเศษทิ้ง เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น 
 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซล 
A: คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น 
 
ธุรกิจเสริม 
A: คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น 

ท่านสามารถสะสมคะแนนได้โดยการบอกเบอร์โทรศัพท์ และ แลกคะแนนผ่านแอปฯบางจาก โดยกดปุ่ม แลกคะแนนแทนเงินสด

สามารถคลิ๊กเลือกบริจาคคะแนนได้ตั้งแต่ตอนสมัครบัตรสมาชิกครั้งแรกทั้งในเว็บไซต์ และ/หรือ แจ้งผ่านช่องทาง Live Chat หรือติดต่อ Call Center 1651 กด 4 ทั้งนี้สามารถระบุเลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาคได้ค่ะ 

  

หมายเหตุ : ทางระบบบัตรสมาชิกบางจากฯ จะทำการตัดคะแนนในบัตรสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคคะแนนให้มูลนิธิต่างๆ ทุกวันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 23.59น. ของทุกปี 

โดยจะตัดคะแนนทั้งหมดที่มี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 23.59น. 
 
มีทั้งหมด 18 องค์กร ได้แก่ 

1. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

2. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

3. มูลนิธิรามาธิบดี 

4. สภากาชาดไทย 

5. มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ 

6. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

7. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

8. มูลนิธิแพทย์ชนบท 

9. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 

10. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

11. มูลนิธิธรรมรักษ์  (ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี) 

12. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 

13. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 

14. มูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

15. สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) 

16. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

17. มูลนิธิใบไม้ปัน 

18. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล