คำประกาศความเป็นส่วนตัว


1. บทนำ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บางจาก”) ได้จัดทำและเผยแพร่คำประกาศความเป็นส่วนตัว (“คำประกาศ”) ฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
 • ลูกค้าของบางจาก รวมถึง ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าบัตรสมาชิกบางจาก กรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล
 • คู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่ค้าในอนาคต รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลคู่ค้า
สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangchak.co.th

บางจากขอแจ้งให้ทราบว่า บางจากจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่าน อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น บางจากอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวนั้นไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บางจากขอให้ท่านทำการปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งให้บางจาก หากไม่สามารถปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บางจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่บางจากจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีอยู่กับท่านเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น ในกรณีที่บางจากมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด บางจากจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ บางจากไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ประสงค์จะสอบถาม หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รับบริการ หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับบางจาก ซึ่งกำหนดให้ผู้เยาว์ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บางจาก ขอให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ดำเนินการดังกล่าวในนามของผู้เยาว์ต่อไป ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่สามารถดำเนินการเรื่องใดได้เองตามกฎหมาย และในการดำเนินการนั้นต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลของท่าน) แก่บางจาก บางจากอาจขอความยินยอมดังกล่าวจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์นั้นโดยตรง หรืออาจขอให้ผู้เยาว์แจ้งต่อบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองเพื่อให้ความยินยอมสำหรับการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แก่บางจาก

2. รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ลูกค้าของบางจาก
2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจากเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจากเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ลายนิ้วมือ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID Facebook account
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรกดเงิน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก
  • ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบางจาก
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจากอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ
   • การติดต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็นต้น
   • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
   • บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบางจาก เป็นต้น

  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • ลูกค้าของบางจาก ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบางจาก
   • บริษัทในกลุ่มบางจาก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น

2.1.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจากดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนกับบางจาก
 • (ข) เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบางจาก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของ บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของบางจากที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบางจาก การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก
 • (ค) เพื่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบางจาก และบริษัทในกลุ่ม ที่ดำเนินการโดยบางจาก บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คำถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นต้น
 • (ง) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบางจาก
 • (จ) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
 • (ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • (ช) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • (ซ) เพื่อป้องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • (ฌ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบางจาก ณ อาคาร สถานที่ ของบางจากด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • (ญ) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • (ฎ) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบางจาก เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การจัดการข้อแนะนำติชม การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • (ฏ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบางจาก และบริษัทในกลุ่ม
 • (ฐ) เพื่อสำรวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบางจากและบริษัทในกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรสมาชิก ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจากและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบางจากและบริษัทในกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
 • (ฑ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ของบางจาก
 • (ฒ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบางจาก บริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรที่มีร่วมกันอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดทำขึ้นร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ

2.1.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจากจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บางจากดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบางจาก

2.1.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในบางจาก และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ บางจากถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
 • (2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • (3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการจัดทำหรือทำลายบัตร ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
  • ผู้ให้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center
  • ผู้ให้บริการด้านการออกแบบงานสถานีบริการน้ำมัน
 • (4) พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

2.2 คู่ค้าของบางจาก
2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจากเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล
 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจากเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
  บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID
  • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติฐานะทางการเงิน
  • ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบางจาก
  • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
  • ข้อมูลติตตามดูแลการปฏิบัติงานตามสัญญา เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
 • (2) แหล่งที่มาของข้อมูล
  บางจากอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
  • (ก) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
   • ขั้นตอนคำขอใช้บริการหรือดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทำแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
   • การติดต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE เป็นต้น
   • บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบางจาก เป็นต้น
  • (ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
   • ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบางจาก
   • บริษัทในกลุ่มบางจาก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก
   • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น
2.2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บางจากดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้า หรือเป็นคู่ค้า หรือเป็นกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้าของบางจาก เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • (ก) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบางจาก
 • (ข) เพื่อการพิจารณาอนุมัติการทำสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก
 • (ค) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบางจาก การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก การจัดทำบัตรเข้าอาคาร สถานที่
 • (ง) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
 • (จ) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่าน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา
 • (ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • (ช) เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • (ซ) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • (ฌ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบางจาก ณ อาคาร สถานที่ ของบางจากด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • (ญ) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือตัวแทนของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน
 • (ฎ) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบางจากหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • (ฏ) เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบางจาก สำหรับการพิจารณาเลือกคู่ค้า และ/หรือเลือกจ้างสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต

2.2.3 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บางจากจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บางจากดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบางจาก

2.2.4 การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
 • (1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในบางจาก และ/หรือบริษัทใดๆ ที่ บางจากถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
 • (2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • (3) ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่เป็นผู้บริหารอาคาร
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
 • (4) พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
 • เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ท่านร้องขอก่อนที่จะทำสัญญาและเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบางจาก
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งบางจากต้องปฏิบัติตาม
 • ในกรณีที่บางจากจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลมีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ดังกล่าว
 • เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น)
 • ในกรณีที่บางจากจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจากเก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบางจากในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บางจากอาจมีความรับผิด และ/หรือไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 • (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บางจากในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บางจากก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รับความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้อยลง พลาดสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ในอนาคต หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก
 • (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบางจาก รวมถึงขอให้บางจากเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • (3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
  ในกรณีที่บางจากได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบางจากได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
  • (ก) ขอให้บางจากส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  • (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจากส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • (4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • (5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
  ท่านมีสิทธิขอให้บางจากลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
 • (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
  ท่านมีสิทธิขอให้บางจากระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุตามที่กฎหมายกำหนดได้
 • (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
  บางจากพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บางจากมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บางจากแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • (8) สิทธิในการร้องเรียน
  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบางจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

4.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • E- mail: privacy@bangchak.co.th
 • Call Center 1651
 • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เคลื่อนที่)
ทั้งนี้ ในกรณีท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขอให้ท่าน Download “แบบฟอร์มคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ที่นี่และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความแล้วทางอีเมล privacy@bangchak.co.th

4.3 ระยะเวลาการดำเนินการตามสิทธิ
บางจากจะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปนี้ โดยระยะเวลาดังกล่าว จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่บางจากได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามสิทธิของท่านทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ จนกว่าการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิจะแล้วเสร็จ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของบางจากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ และท่านอาจได้รับการติดต่อจากบางจาก พันธมิตรของบางจาก หรือบุคคลผู้ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการดำเนินการ
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 30 วัน
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 30 วัน
3. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 30 วัน
4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 30 วัน
5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 30 วัน
6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 30 วัน
7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 30 วัน
8. สิทธิในการร้องเรียน 30 วัน

5. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บางจากได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
บางจากจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบางจากมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบางจากอย่างเหมาะสม

6. รายละเอียดการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบางจากได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์: +66 2335 8888
อีเมล: privacy@bangchak.co.th


7. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบางจาก

เนื่องจากคำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบางจากเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บางจาก การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามคำประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบางจาก

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศความเป็นส่วนตัว

บางจากมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากคำประกาศนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บางจากจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565