สิทธิประโยชน์หลัก

การสะสมคะแนน

สมาชิกบางจาก
สมาชิกบางจาก Exclusive

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง

เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ครบทุก 1 ลิตร รับ 1 คะแนน

เติมน้ำมันไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ครบทุก 1 ลิตร รับ 2 คะแนน*

โดยบัตร 1 ใบ จำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน
ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร สะสมสูงสุด 400 ลิตรต่อเดือน
*มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
1 คะแนน
2 คะแนน

เติมน้ำมันดีเซลครบทุก 4 ลิตร รับ 1 คะแนน

เติมน้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล S ครบทุก 4 ลิตร รับ 2 คะแนน*

โดยบัตร 1 ใบ จำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน
ครั้งละไม่เกิน 400 ลิตร สะสมสูงสุด 5,000 ลิตรต่อเดือน
*มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
1 คะแนน
2 คะแนน

หมายเหตุ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ จะไม่เกินเงื่อนไขการสะสมต่อครั้ง ต่อวัน ต่อเดือน ตามเงื่อนไขที่บางจากฯ กำหนด

ธุรกิจในเครือฯ

เมื่อซื้อสินค้าในร้านอินทนิลที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ครบทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน

โดยบัตร 1 ใบจำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท สะสมสูงสุด 5,000 บาท/เดือน
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63)
1 คะแนน
2 คะแนน

เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องที่สถานีบริการน้ำมันหรือศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฟิวริโอแคร์ ครบทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน

โดยบัตร 1 ใบจำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท สะสมสูงสุด 5,000 บาท/เดือน
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63)
1 คะแนน
2 คะแนน

เมื่อซื้อสินค้าในร้านใบจากมาร์ทที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ครบทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน

โดยบัตร 1 ใบ จำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน
ครั้งละไม่เกิน 500 บาท สะสมสูงสุด 2,500 บาท/เดือน
1 คะแนน
2 คะแนน

หมายเหตุ ยอดใช้จ่ายไม่ถึง 20 บาท ไม่คิดเป็นคะแนนสะสม และบางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ


เงื่อนไขการใช้เพื่อสะสมคะแนน

 1. บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือร้านค้าอื่นๆ ร้านค้าทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร และกรุณาแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึก สมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 15 วัน ผ่านบางจาก Call Center 1651 หลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าว ให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
 2. การสะสมคะแนนสามารถสะสมคะแนนต่อรายการขาย ต่อรถ 1 คันเท่านั้น
 3. บัตรนี้ใช้ได้กับรถ 2 ล้อขึ้นไป
 4. อายุคะแนนบัตรสมาชิกจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน เช่นคะแนนที่สมาชิกสะสมคะแนนในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563 คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562
 5. บัตรสมาชิกบางจาก ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรบางจากฟลีทการ์ด พีทีทีฟลีทการ์ด เอไอเอส เซเรเนด เดอะวัน (The 1) บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ และบัตรส่วนลดอื่นๆ ที่บางจากกำหนด
 6. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสด
 7. บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสมหากตรวจสอบแล้วพบว่าการสะสมคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บางจากขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 9. คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สตางค์ บางจากขอสงวนสิทธิในการปรับมูลค่าคะแนนได้

การแลกคะแนนสะสม

บางจากกรีนไมลส์
บัตรกรีนไมล์ Exclusive

แลกสิทธิประโยชน์

สำหรับเติมน้ำมันบางจาก หรือซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมัน

คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท
20 บาท
25 บาท
คะแนนสะสมทุก 250 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 50 บาท
50 บาท
60 บาท
คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
100 บาท
120 บาท
* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนนต่อใบเสร็จ

สำหรับซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์

คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
100 บาท
120 บาท
* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนนต่อใบเสร็จ

สำหรับซื้อสินค้าในร้านอินทนิล, อินทนิล การ์เด้นท์, และร้านใบจากมาร์ท

คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท
20 บาท
25 บาท
* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนนต่อใบเสร็จ

แลกสิทธิประโยชน์อื่น

สามารถแลกสิทธิประโยชน์ได้ที่ https://bcprewards.buzzebees.com/Dashboard.aspx
หรือ Bangchak Mobile Application

แบ่งปันความสุขผ่านตระกร้าบุญ

รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ

สภากาชาดไทย
มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์ ลพบุรี)
มูลนิธิแพทย์ชนบท
มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
มูลนิธิปวีณาหงส์สกุล เพื่อเด็กและสตรี
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปภัมภ์ฯ
สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มุลนิธิใบไม้ปันสุข
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เงื่อนไขการใช้เพื่อแลกคะแนน

 1. ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสมและคะแนนสะสมพิเศษ จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสม และคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มเมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น
 2. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด ไม่สามารถแลกคะแนนมากกว่ายอดใช้จ่ายหรือสินค้าบริการที่ใช้ได้
 3. การแลกคะแนนต้องแจ้งพนักงานก่อนการเติมน้ำมัน ซื้อสินค้าหรือใช้บริการทุกครั้ง
 4. สมาชิกที่สามารถนำคะแนนสะสมแลกใช้สิทธิตามที่บางจากกำหนดได้ ต้องลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกบางจากแล้วเท่านั้น
 5. บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดขายการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บางจากขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ที่จะนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้นั้น จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกของรางวัล (คะแนน จะต้องไม่หมดอายุ) และสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามช่องทางที่ บางจากกำหนดเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่บางจากเป็นฝ่ายยกเลิกการใช้บัตรโดยไม่ใช่ความผิดของสมาชิก ให้สมาชิกมีสิทธินำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บางจาก ได้แจ้งยกเลิกบัตรให้สมาชิกทราบ หากผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าว คะแนนสะสมที่มีอยู่จะถูกยกเลิกในทันที และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
 8. กรณีที่ของรางวัลใดๆหมด หรือไม่สามารถจัดหาได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บางจากขอสงวนสิทธิในการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันมาทดแทนได้
 9. นอกจากกรณีที่สมาชิกได้ทำการนำคะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกตามที่อยู่สมาชิกได้แจ้งไว้ ซึ่งบางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น หากของรางวัลที่จัดส่งไปเกิดการชำรุด หรือเสียหายสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับของรางวัล
 10. การแลกคะแนนสะสม สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกบางจากให้แก่พนักงานบริการหรือดำเนินการแลกคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ บางจากโมบายแอปพลิเคชั่น หรือไลน์ออฟฟิศเชียล แอคเคาท์บางจาก
 11. กรณีสมาชิกแลกคะแนนบางจากที่ร้านอินทนิลผ่านระบบ POS โดยการแจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรือ หมายเลขสมาชิกบางจาก สมาชิกจะได้รับการยืนยันตัวตนด้วยรหัส (OTP) ผ่านข้อความมือถือของสมาชิก
 12. กรณีสมัครสมาชิกบางจากใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถแลกหรือโอนคะแนนสะสมได้ในวันถัดไป หลังจากวันที่มีการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มูลค่าสะสมครบตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ร้านอินทนิล ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ของบางจาก หรือร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น​

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตร

สมาชิกบางจาก

1. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกบัตรเรียกว่า “บางจาก” ผู้ถือบัตรเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทางบางจากออกบัตรสมาชิกบางจาก (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่บัตรชำรุด หรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิก​ 

2. สมาชิกยอมรับและตกลงให้บางจากมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือที่เกิดจากการทำธุรกรรมของสมาชิกให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นตามความจำเป็นเพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบางจาก​

3. สมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามปริมาณ การใช้บัตร และประวัติการใช้บัตรที่ผ่านมา หรือตามรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน​

4. สมาชิกยอมรับในการปฏิเสธการตอบรับการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม​

5. สมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก​

6. สมาชิกต้องลงทะเบียนตามช่องทางที่บางจากกำหนดจึงสามารถใช้งานบัตรได้​

7. หากข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บางจากขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอนการอนุมัติการออกบัตรในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิกบางจาก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บางจากกำหนดไว้​

8. บัตรสมาชิกบางจากเป็นทรัพย์สินของทางบางจาก ซึ่งบางจากมีสิทธิพิจารณายกเลิกเวลาใดๆ ที่สมควร ทั้งนี้ สมาชิกต้องยอมรับในข้อเสนอ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก รวมถึงสมาชิกต้องคืนบัตรบางจากหากมีการเรียกคืนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า​

9. กรณีสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรบางจากมีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพันหนี้หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้​

10. บัตรจะหมดอายุ 3 ปี นับจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนบัตร เช่น บัตรสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการใช้บัตรก่อนบัตรหมดอายุ 1 ปี จะมีการต่ออายุบัตรให้อัตโนมัติอีก 3 ปี​

11. บัตรสมาชิกใช้กับบุคคลธรรมดาเท่านั้น​

12. ในกรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือ ชำรุด สมาชิกสามารถขอให้บางจากออกบัตรทดแทนใหม่ให้ได้โดยบางจากจะหักคะแนน 100 คะแนน สำหรับการออกบัตรทดแทนนั้น ทั้งนี้ในกรณีคะแนนในบัตรมีจำนวนน้อยกว่า 100 คะแนน บางจากจะหักคะแนนสะสมเท่าที่มีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563​

13. บางจากขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า​

14. ผู้สมัครสมาชิกบางจากต้องมีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากบางจากทราบในภายหลังว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี บางจากจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลและจำเป็นต้องหยุดให้บริการแก่บุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีกรณีที่บางจากอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปได้โดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากความยินยอม​

15. กรณีสมัครสมาชิกบางจากใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถแลกหรือโอนคะแนนสะสมได้ในวันถัดไป หลังจากวันที่มีการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ มูลค่าสะสมครบตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ร้านอินทนิล ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ของบางจาก หรือร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น​


สมาชิกบางจาก Exclusive
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกบัตรเรียกว่า “บางจาก” ผู้ถือบัตรเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทาง
บางจากออกบัตรสมาชิกบางจาก (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่บัตรชำรุด หรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิก
สมาชิกยอมรับและตกลงให้บางจากมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือที่เกิดจากการทำ
ธุรกรรมของสมาชิกให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นตามความจำเป็นเพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ทั้งนี้ การเปิดเผย
ดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบางจาก

สมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามปริมาณ การใช้บัตร และประวัติการใช้บัตรที่ผ่านมา หรือตามรายการส่งเสริม
การขายต่างๆ ตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน
สมาชิกยอมรับในการปฏิเสธการตอบรับการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
สมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก
สมาชิกต้องลงทะเบียนตามช่องทางที่บางจากกำหนดจึงสามารถใช้งานบัตรได้
หากข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บางจากขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอน
การอนุมัติการออกบัตรในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของบัตรบางจาก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ตามที่บางจากกำหนดไว้
บัตรบางจากเป็นทรัพย์สินของทางบางจาก ซึ่งบางจากมีสิทธิพิจารณายกเลิกเวลาใดๆ ที่สมควร ทั้งนี้ สมาชิกต้องยอมรับใน
ข้อเสนอ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก
รวมถึงสมาชิกต้องคืนบัตรบางจากหากมีการเรียกคืนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
กรณีบัตรสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรบางจากมีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิก
บัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย
และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพันหนี้หรือหน้าที่
ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
บัตรจะหมดอายุ 3 ปี นับจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนบัตร เช่น บัตรสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 บัตรจะหมดอายุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการใช้บัตรก่อนบัตรหมดอายุ 1 ปี จะมีการต่ออายุบัตรให้อัตโนมัติอีก 3 ปี
บัตรสมาชิกใช้กับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ในกรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือ ชำรุด สมาชิกสามารถขอให้บางจากออกบัตรทดแทนใหม่ให้ได้โดยบางจากจะหักคะแนน 100 คะแนน
สำหรับการออกบัตรทดแทนนั้น ทั้งนี้ในกรณีคะแนนในบัตรมีจำนวนน้อยกว่า 100 คะแนน บางจากจะหักคะแนนสะสมเท่าที่มีตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2563
บางจากขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
ผู้สมัครบัตรต้องมีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากบางจากทราบในภายหลังว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี บางจากจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลและจำเป็นต้องหยุดให้บริการแก่บุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีกรณีที่
บางจากอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปได้โดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากความยินยอม

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิก

1. กดเมนูเว็บไซต์
2. กดคำว่า เข้าสู่ระบบ
3. ใส่หมายเลขสมาชิกบางจาก หรือเบอร์มือถือ
4. ใส่ รหัสผ่านและกดยืนยัน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน

1. กดคำว่า เข้าสู่ระบบ
2. ใส่หมายเลขสมาชิกบางจาก หรือเบอร์มือถือ ใส่รหัสผ่าน และกดยืนยัน
3. ระบบจะพามายัง หน้าแรกของแอป
1. กดคำว่า เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
2. ใส่หมายเลขสมาชิกบางจาก หรือเบอร์มือถือ และกดตั้งรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน
3. กรอกข้อมูลเพื่อ ยืนยันตัวตน
4. ใส่รหัสผ่านใหม่และกดยืนยัน

สมาชิกบางจากรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับราคาขึ้น

โดยชำระค่าน้ำมันเต็มจำนวน แต่ส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจะคืนเป็นคะแนนสะสม
(รับสิทธิ์เฉพาะวันที่มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น.)


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
* ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้พ้อยท์เพิ่มนี้เฉพาะสมาชิกบางจากที่ติ๊กรับสิทธิ์แล้วเท่านั้น

สูตรการคำนวณคะแนนสะสมที่สมาชิกจะได้รับ

= คะแนนสะสมปกติ + คะแนนสะสมพิเศษ (ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น)

ตารางการรับคะแนนสะสมพิเศษ

ราคาน้ำมันขึ้น
(สตางค์ต่อลิตร)
คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ
(คะแนนต่อการเติม 1 ลิตร)
40 2
50 2.5
60 3
70 3.5

ตัวอย่างการคำนวนคะแนนสะสมในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น

gasohol

1. เมื่อเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์

คะแนนสะสมที่ได้
= (จำนวนลิตรที่เติม(เศษที่ไม่เต็มลิตรปัดทิ้ง))+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น)
เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง

ตัวอย่าง

น้ำมันปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 38.18 ลิตร สูตรการคำนวณดังนี้
38 + (38.18 X 3) = 152.54
คะแนนที่ได้รับ = 152 คะแนน

gasohol

2. เมื่อเติมน้ำมันดีเซล

คะแนนสะสมที่ได้
= (จำนวนลิตรที่เติม หาร 4 ผลลัพธ์ปัดเศษลง)+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น)
เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง

ตัวอย่าง

น้ำมันปรับขึ้น 60 สตางค์ต่อลิตร เติมน้ำมันดีเซล 38.18 ลิตร สูตรการคำนวณดังนี้
(38.18 ÷ 4) + (38.18 X 3) = คำตอบ
(9) + (114.54) = 123.54

คะแนนที่ได้รับ = 123 คะแนน

เงื่อนไขรายการ
 1. สิทธิ์นี้ใช้ได้ตามวันที่กำหนด
 2. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแก่พนักงานก่อนการชำระเงินก่อนเพื่อรับสิทธิ์
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00 - 21.00 น.
หมายเหตุ :
 1. เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
  • สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
  • สมาชิกบางจาก 1 หมายเลข สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
 2. เติมน้ำมันดีเซล : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
  • สูงสุดไม่เกิน 400 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 5,000 ลิตร/เดือน
  • สมาชิกบางจาก 1 หมายเลข สะสมได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

หมายเหตุ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ โปรดสังเกตุจากป้ายที่สถานี

ดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันที่ไม่ร่วมรายการ คลิก

พิเศษ ! สมาชิกบางจากเลือกรับสิทธิประโยชน์ในเดือนเกิด "Enjoy your Birthday” ที่ Bangchak Mobile Application


วันที่จัดรายการ : 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
ทางเลือก 1

Bonus Points

รับคะแนนในเดือนเกิดฟรี (มูลค่า 20 บาท)

100คะแนน
ทางเลือก 2

Birthday Special Gift

รับฟรี ! ส่วนลดเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก

20บาท
ทางเลือก 3

Birthday Special Gift

รับฟรี ! ส่วนลดเครื่องดื่มอินทนิล

20บาท
ทางเลือก 4

Birthday Special Gift

รับฟรี ! ส่วนลดค่าบริการล้างรถ ดูดฝุ่นที่ศูนย์บริการรถยนต์ Wash Pro และ Green Wash

20บาท

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ Enjoy your Birthday

 1. ดาวน์โหลด Bangchak Mobile Application
 2. เข้าสู่ระบบสมาชิก
 3. กดรับสิทธิ์ฟีเจอร์ที่ "โปรโมชันของฉัน"
  หรือ "ระบบสมาชิก > เลือกหัวข้อคะแนน > เลือกไอคอน HBD" > เลือกสิทธิประโยชน์วันเกิดที่ต้องการ
 4. แอปพลิเคชันจะแสดง E-Coupon สิทธิพิเศษเมื่อตรงกับเดือนเกิดของสมาชิก
 5. สำหรับ Birthday Bonus Point สมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทันที
 6. สำหรับ Birthday Special Gift สมาชิกต้องกดรับสิทธิ์ และแสดงรหัสโปรโมชันกับพนักงานหน้าร้านเพื่อรับส่วนลด
 7. สมาชิกสามารถเลือกสิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อหมายเลขสมาชิกและใช้สิทธิ์ได้ในเฉพาะในเดือนเกิดสมาชิกเท่านั้น

เงื่อนไขรายการ
 1. สมาชิกเลือกรับสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก
 2. สมาชิกต้องกดรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ภายในเดือนเกิดสมาชิกเท่านั้น
 3. Birthday Bonus Point คะแนนพิเศษ 100 คะแนนจะถูกโอนเข้าระบบสมาชิกอัตโนมัติภายในวันที่กดรับสิทธิ์ และไม่สามารถกดรับสิทธิ์ซ้ำได้
 4. Birthday Special Gift กดรับสิทธิ์และแสดงรหัสส่วนลดที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ร้านอินทนิล หรือ ศูนย์บริการรถยนต์ Wash Pro และ Green Wash กับพนักงานหน้าร้านภายใน 60 นาทีหลังจากกดใช้สิทธิ์เท่านั้น
 5. Birthday Special Gift จำกัดจำนวนสิทธิ์ 2,500 สิทธิ์/เดือน (จำกัดส่วนลดน้ำมัน 1,250 สิทธิ์/เดือน ส่วนลดอินทนิล 1,200 สิทธิ์/เดือน ส่วนลดศูนย์บริการรถยนต์ 50 สิทธิ์/เดือน)
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์นี้ให้กับผู้สมัครสมาชิกใหม่หรือสมาชิกปัจจุบันที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลครบถ้วนภายในเดือนเกิดของสมาชิกเท่านั้น
 7. หากสมาชิกทำรหัสโปรโมชันสูญหาย หมดอายุ หรือปิดหน้าจอ ไม่สามารถขอรหัสทดแทนได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
 9. หากสมาชิกที่เกิดในเดือนต้องการอัพเดทข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชัน สามารถเข้าสู่ระบบสมาชิก และเข้าไปอัพเดทข้อมูลผ่าน 2 ช่องทาง (Bangchak Mobile Application และเว็บไซต์ www.bcpgreenmiles.com)
 10. คูปองส่วนลดจาก Birthday Special Gift ไม่สามารถสะสมคะแนนสมาชิกได้
 11. สำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยระบบปฏิบัติการ IOS ฟีเจอร์นี้รองรับที่ IOS เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไปเท่านั้น
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1651 (กด 4) เวลา 08.00-21.00 น.