สิทธิประโยชน์หลัก

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ครบทุก 1 ลิตร รับ 1 คะแนน
*โดยบัตร 1 ใบ จำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร สะสมสูงสุด 400 ลิตรต่อเดือน
เติมน้ำมันดีเซลครบทุก 4 ลิตร รับ 1 คะแนน
*โดยบัตร 1 ใบ จำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 300 ลิตร สะสมสูงสุด 2,000 ลิตรต่อเดือน
 
หมายเหตุ *คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ จะไม่เกินเงื่อนไขการสะสมต่อครั้ง ต่อวัน ต่อเดือน ตามเงื่อนไขที่บางจากฯกำหนด
 
ธุรกิจเสริมต่างๆ ในสถานีบริการ
เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันหรือศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์ ครบทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน
*โดยบัตร 1 ใบ จำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท สะสมสูงสุด 5,000 บาท/เดือน
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63)


เมื่อซื้อสินค้าในร้านอินทนิลที่สถานีบริการน้ำมันบางจากครบทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน
*โดยบัตร 1 ใบจำกัดการสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 500 บาท สะสมสูงสุด 4,000 บาท/เดือน
(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63)


เมื่อซื้อสินค้าในร้านใบจากมาร์ทที่สถานีบริการน้ำมันบางจากครบทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน
*โดยบัตร 1 ใบจำกัดแต่ละประเภทธุรกิจสะสมคะแนน ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน ครั้งละไม่เกิน 500 บาท สะสมสูงสุด 2,500 บาท/เดือน
 
หมายเหตุ *ยอดใช้จ่ายไม่ถึง 20 บาท ไม่คิดเป็นคะแนนสะสม และบางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ

เงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน
1.บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือร้านค้าอื่นๆ ร้านค้าทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร และกรุณาแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึก สมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 15 วัน ผ่านบางจาก Call Center 1651 หลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริงมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
2.การสะสมคะแนนสามารถสะสมคะแนนต่อรายการขาย ต่อรถ 1 คันเท่านั้น
3.บัตรนี้ใช้ได้กับรถ 2 ล้อขึ้นไป
4.อายุคะแนนบัตรสมาชิกจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน เช่นคะแนนที่สมาชิกสะสมคะแนนในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563 คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
5.บัตรสมาชิกบางจาก ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรบางจากฟลีทการ์ด พีทีทีฟลีทการ์ด เอไอเอส เซเรเนด เดอะวัน (The 1) บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ และบัตรส่วนลดอื่นๆ ที่บางจากกำหนด
6.คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสด
7.บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสมหากตรวจสอบแล้วพบว่าการสะสมคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.บางจากขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
9.คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สตางค์ บางจากขอสงวนสิทธิในการปรับมูลค่าคะแนนได้
สำหรับเติมน้ำมันบางจาก หรือซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมัน
คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท
คะแนนสะสมทุก 250 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 50 บาท
คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนนต่อใบเสร็จ

สำหรับซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิวริโอแคร์
คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 4,000 คะแนนต่อใบเสร็จ

สำหรับซื้อสินค้าในร้านอินทนิล, อินทนิล การ์เด้นท์, และร้านใบจากมาร์ท
คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท
*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 400 คะแนนต่อใบเสร็จ

แลกสิทธิประโยชน์อื่น
สามารถแลกสิทธิประโยชน์ได้ที่ https://bcprewards.buzzebees.com/Dashboard.aspx หรือ Bangchak Mobile Application

แบ่งปันความสุขผ่านตระกร้าบุญ
บัตรบางจากร่วมใจแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อช่วยองค์กรสาธารณประโยชน์โดยการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้
1.สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์บริจาคคะแนนสะสมทั้งหมดให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ 1. เข้าสู่ระบบบัตรสมาชิก 2. กดปุ่ม “ข้อมูลส่วนตัว” 3. กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 4. เลือกองค์กรสาธารณประโยชน์ 5.กดปุ่ม “ยืนยัน” ทั้งนี้บางจากฯจะโอนคะแนนสะสมทั้งหมดเพื่อบริจาคในวันที่ 30 พ.ย.ของทุกปี สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงการบริจาคได้ที่เว็บไซต์ หรือ Bangchak Call Center โทร. 1651 กด 4
2.สมาชิกสามารถกำหนดคะแนนบริจาค (1 คะแนน = 20 สตางค์) ได้เป็นรายครั้งให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ โดยกดปุ่ม “ตระกร้าบุญ” ผ่านทางเว็บไซต์ https://bcprewards.buzzebees.com/Dashboard.aspx  และ Bangchak Mobile Application

รายชือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการ
สภากาชาดไทย, มูลนิธิรามาธิบดี, มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.), มูลนิธิคุ้มครองเด็ก, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, มูลนิธิธรรมรักษ์(โรคเอดส์ ลพบุรี), มูลนิธิแพทย์ชนบท, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก, มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, มูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรี, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปภัมภ์ฯ, สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ(องค์กรสาธารณประโยชน์), มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มุลนิธิใบไม้ปันสุข


เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม
1.ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสม
2.การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด ไม่สามารถแลกคะแนนมากกว่ายอดใช้จ่ายหรือสินค้าบริการที่ใช้ได้
3.การแลกคะแนนต้องแจ้งพนักงานก่อนการเติมน้ำมัน หรือใช้บริการทุกครั้ง
4.สมาชิกที่สามารถนำคะแนนสะสมแลกใช้สิทธิตามที่บางจากกำหนดได้ต้องลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกบางจากแล้วเท่านั้น
5.บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดขายการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.บางจากขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
7.ผู้ที่จะนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้นั้น จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกของรางวัล (บัตรจะต้องไม่หมดอายุ) และสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามช่องทางที่บางจากกำหนดเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่บางจากเป็นฝ่ายยกเลิกการใช้บัตรโดยไม่ใช่ความผิดของสมาชิก ให้สมาชิกมีสิทธินำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บางจากได้แจ้งยกเลิกบัตรให้สมาชิกทราบ หากผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าว คะแนนสะสมที่มีอยู่จะถูกยกเลิกในทันที และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
8.กรณีที่ของรางวัลใดๆหมด หรือไม่สามารถจัดหาได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บางจากขอสงวนสิทธิในการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันมาทดแทนได้
9.นอกจากกรณีที่สมาชิกได้ทำการนำคะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกตามที่อยู่สมาชิกได้แจ้งไว้ ซึ่งบางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น หากของรางวัลที่จัดส่งไปเกิดการชำรุด หรือเสียหายสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับของรางวัล
1.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกบัตรเรียกว่า “บางจาก” ผู้ถือบัตรเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทางบางจากออกบัตรสมาชิกบางจาก (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่บัตรชำรุด หรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิก
2.สมาชิกยอมรับและตกลงให้บางจากมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือที่เกิดจากการทำธุรกรรมของสมาชิกให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นตามความจำเป็นเพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบางจาก
3.สมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามปริมาณ การใช้บัตร และประวัติการใช้บัตรที่ผ่านมา หรือตามรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน
4.สมาชิกยอมรับในการปฏิเสธการตอบรับการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
5.สมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก
6.สมาชิกต้องลงทะเบียนตามช่องทางที่บางจากกำหนดจึงสามารถใช้งานบัตรได้
7.หากข้อมูลสมาชิกที่ลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง บางจากขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอนการอนุมัติการออกบัตรในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของบัตรบางจาก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บางจากกำหนดไว้
8.บัตรบางจากเป็นทรัพย์สินของทางบางจาก ซึ่งบางจากมีสิทธิพิจารณายกเลิกเวลาใดๆ ที่สมควร ทั้งนี้ สมาชิกต้องยอมรับในข้อเสนอ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก รวมถึงสมาชิกต้องคืนบัตรบางจากหากมีการเรียกคืนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
9.กรณีบัตรสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรบางจากมีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพันหนี้หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
10.บัตรจะหมดอายุ 3 ปี นับจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนบัตร เช่น บัตรสมาชิกที่ลงทะเบียนใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการใช้บัตรก่อนบัตรหมดอายุ 1 ปี จะมีการต่ออายุบัตรให้อัตโนมัติอีก 3 ปี
11.บัตรสมาชิกใช้กับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
12.ในกรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือ ชำรุด สมาชิกสามารถขอให้บางจากออกบัตรทดแทนใหม่ให้ได้โดยบางจากจะหักคะแนน 100 คะแนน สำหรับการออกบัตรทดแทนนั้น ทั้งนี้ในกรณีคะแนนในบัตรมีจำนวนน้อยกว่า 100 คะแนน บางจากจะหักคะแนนสะสมเท่าที่มีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
13.บางจากขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
สมัครผ่านแอปเพื่อรับบัตรสมาชิกทางไปรษณีย์
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบางจาก
 2. กดปุ่ม “ระบบสมาชิก”
 3. กดปุ่ม “สมัครสมาชิกใหม่”
 4. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
 5. นำรหัส OTP 4 หลักที่ได้รับผ่านช่องทาง SMS กรอกลงในระบบ
 6. การสมัครสมาชิกสำเร็จเรียบร้อย ลูกค้ารอรับบัตรทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน
 
 
ขั้นตอนลงทะเบียนเปิดใช้งานบัตรสมาชิกบางจากครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่นกรณีลูกค้ามีบัตรแล้ว
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบางจาก
 2. กดปุ่ม “ระบบสมาชิก”
 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบสมาชิก”
 4. กรอกหมายเลขสมาชิกด้านหลังบัตร 16 หลัก
 5. กรอกข้อมูลสมาชิกให้เรียบร้อย
 6. นำรหัส OTP 4 หลักที่ได้รับผ่านช่องทาง SMS กรอกลงในระบบ
 7. การสมัครสมาชิกสำเร็จเรียบร้อย
 
 
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านแอปพลิเคชั่น
 • ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิก กรณีตั้งรหัสผ่านแล้ว
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบางจาก
 2. กดปุ่ม “ระบบสมาชิก”
 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบสมาชิก”
 4. กรอกหมายเลขบัตรสมาชิก / เบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้
 5. กรอกรหัสผ่าน
 
 • ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสมาชิก  กรณียังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน
 1.  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบางจาก
 2. กดปุ่ม “ระบบสมาชิก”
 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบสมาชิก”
 4. กรอกหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก กดปุ่ม “ตั้งรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน”
 5. ยืนยันข้อมูลสมาชิกเทียบกับข้อมูลในระบบ และกรอก OTP
 6.  
 7. กรอกรหัสผ่านและกดปุ่มเข้าสู่ระบบสมาชิก
 
ตั้งรหัสผ่านใหม่ (ลืมรหัสผ่าน)
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบางจาก
 2. กดปุ่ม “ระบบสมาชิก”
 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบสมาชิก”
 4. กรอกหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก กดปุ่ม “ตั้งรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน”
 1. ยืนยันข้อมูลสมาชิกเทียบกับข้อมูลในระบบ และกรอก OTP
         *หมายเหตุ :  กรณียืนยันข้อมูลไม่สำเร็จ รบกวนลูกค้าติดต่อ Call Center 1651
    6.      กรอกรหัสผ่านใหม่และกดปุ่มเข้าสู่ระบบสมาชิก