สิทธิประโยชน์หลัก

เงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน

สามารถสะสมคะแนนได้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการที่บางจากกำหนดดังนี้

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับสะสมผ่านบัตรสมาชิกบางจาก
 • เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทครบทุก 1 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง
 • บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน
 • บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน
 • คะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ แล้วปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 40.89 ลิตร ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 40 คะแนน เป็นต้น
 • กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4

ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันดีเซลสำหรับสะสมผ่านบัตรสมาชิกบางจาก
 • เติมน้ำมันดีเซล และดีเซลพรีเมียมครบทุก 4 ลิตรรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
 • การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 300 ลิตรต่อครั้ง
 • บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน
 • บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกิน 2,000 ลิตรต่อเดือน
 • การคำนวณคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนลิตรที่สมาชิกเติมในแต่ละใบเสร็จ หารด้วย 4 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกเติมน้ำมัน 45.89 ลิตร หารด้วย 4 ผลลัพธ์เท่ากับ 11.47 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 11 คะแนน เป็นต้น
 • กรณีที่สมาชิกได้รับคะแนนพิเศษจากการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมกับคะแนนปกติ จะสะสมคะแนนได้ไม่เกินเงื่อนไขข้อ 2-4

เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือ ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ ฟิวริโอแคร์ กรีนเซิร์ฟ และวอชโปร (แยกตามแต่ละประเภทธุรกิจ)
 • เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน บางจากสงวนสิทธิไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ
 • การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้ไม่เกินยอดการใช้จ่าย 2,500 บาทต่อครั้ง
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
 • บัตร 1 ใบสามารถสะสมคะแนนไม่เกินยอดการใช้จ่าย 5,000 บาทต่อเดือน
 • คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 1,110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 55.50 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 55 คะแนน เป็นต้น

เมื่อซื้อสินค้าในร้านอินทนิล
 • ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ)
 • การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกัน ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน
 • คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น
   
เมื่อซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อสพาร์และใบจากมาร์ท (แยกตามแต่ละประเภทธุรกิจ)
 • ซื้อสินค้าบริการครบทุก 20 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน (บางจากสงวนสิทธิ์ไม่สะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ)
 • การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 500 บาทต่อครั้ง
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนข้อ 2 และ 3 รวมกัน ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน
 • คะแนนสะสมคำนวณจากยอดซื้อต่อใบเสร็จ หารด้วย 20 ผลลัพธ์ปัดเศษทิ้ง จึงจะคำนวณเป็นคะแนนสะสม เช่น สมาชิกใช้จ่าย 110 บาท หารด้วย 20 ผลลัพธ์เท่ากับ 5.5 ระบบจะปัดเศษทิ้ง สมาชิกจะได้คะแนนสะสม 5 คะแนน เป็นต้น
 • กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินเงื่อนไขการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนนตามข้อที่ 1 ยอดการใช้จ่ายที่เกินมาจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือร้านค้าอื่นๆทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร และกรุณาแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึกสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 14 วัน ผ่านบางจาก Call Center 1651 หลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริงมิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
 • การสะสมคะแนนสามารถสะสมคะแนนต่อรายการขาย ต่อรถ 1 คันเท่านั้น
 • บัตรนี้ใช้ได้กับรถ 2 ล้อขึ้นไปเท่านั้น
 • อายุคะแนนบัตรสมาชิกจะหมดอายุสิ้นปีที่ 3 นับจากปีที่สมาชิกสะสมคะแนน เช่น คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2561 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2563  คะแนนที่สมาชิกสะสมในปี 2562 จะหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
 • บัตรสมาชิกบางจาก ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรบางจากฟลีทการ์ด บางจากออโต้การ์ด พีทีทีฟลีทการ์ด  ทีเอ็มบีฟลีทการ์ด บัตรเอไอเอสเซเรเนด บัตรเอสซีจีดีเบนเจอร์คลับ และบัตรส่วนลดอื่นๆ
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสด
 • บางจากขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการสะสมคะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คะแนนสะสม 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สตางค์ บางจากสงวนสิทธิในการปรับลดมูลค่าคะแนนได้
สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมได้ 6 ช่องทางหลัก ได้แก่
สมาชิกสามารถเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้แก่รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ร่วม “โครงการบัตรสมาชิกบางจาก เติมน้ำใจ ขับเคลื่อนการให้ไม่เคยหยุด”  ทั้งหมด 15 องค์กรดังด้านล่าง  (รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบางจากจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า)
 
 • สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิรามาธิบดี
 • มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 • มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 • มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์ ลพบุรี)
 • มูลนิธิแพทย์ชนบท
 • มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
 • มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • มูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรี
 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 • มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ
 • สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
 • มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
   
เงื่อนไขการบริจาคคะแนน
1. การบริจาคทุก 1 คะแนน มีมูลค่า 20 สต.                                                                                       
2. คะแนนของท่านจะถูกหักจากคะแนนสะสมทันทีเมื่อกดปุ่มยืนยันการบริจาค                                                                         
3. เมื่อยืนยันการบริจาคแล้วไม่สามารถยกเลิกการบริจาคและคืนคะแนนได้                                                                                
4. บริษัท บางจากฯ สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าคะแนนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า                                                                     
5. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า                                 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการให้บริการออกใบเสร็จสำหรับการแลกคะแนนสะสมเพื่อบริจาค

ท่านสามารถเลือกบริจาคคะแนนให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ได้ 2 แบบ  ได้แก่
แบบที่ 1    บริจาคแบบตัดคะแนนสะสมทั้งหมดในวันที่ 30 พ.ย ของทุกปี  โดยสมาชิกสามารถเข้าร่วมการบริจาคได้จากการเข้าเมนูหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์สมาชิกบัตรบางจาก
แบบที่ 2    บริจาคคะแนนเป็นรายครั้งตามความต้องการ  โดยเข้าเมนูตะกร้าบุญที่ Bangchak Mobile Application หรือ เว็บไซต์บัตรสมาชิกบางจาก  คลิกที่นี่!!
สมาชิกรับคะแนนพิเศษเพิ่ม..เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ปรับราคาขึ้น
วันที่จัดรายการโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 63

สมาชิกบัตรบางจากรับคะแนนพิเศษเพิ่ม เมื่อเติมน้ำมันในวันที่ปรับราคาขึ้น
โดยชำระค่าน้ำมันเต็มจำนวน แต่ส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจะคืนเป็นคะแนนสะสม
(รับสิทธิ์เฉพาะวันที่มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น.)

สูตรการคำนวณคะแนนสะสมที่สมาชิกจะได้รับ = คะแนนสะสมปกติ + คะแนนสะสมพิเศษ (ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น)             

ตัวอย่างการคำนวนคะแนนสะสมในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น          

1.เมื่อเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์
คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม(เศษที่ไม่เต็มลิตรปัดทิ้ง))+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง
   
2.เมื่อเติมน้ำมันดีเซล

คะแนนสะสมที่ได้ = (จำนวนลิตรที่เติม หาร 4 ผลลัพธ์ปัดเศษลง)+(จำนวนลิตรที่เติม คูณ คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับ ตามส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น) เอาผลมารวมกันแล้วปัดเศษทิ้ง

 

เงื่อนไขรายการ

1.สิทธินี้ใช้ได้ตามวันที่กำหนด
2.กรุณาแสดงบัตรสมาชิกแก่พนักงานก่อนการชำระเงินก่อนเพื่อรับสิทธิ


หมายเหตุ :
(1) บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     -สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 400 ลิตร/เดือน
     -บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน
(2) บัตรบางจากดีเซลคลับ : คะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข จำกัดการสะสมคะแนน
     -สูงสุดไม่เกิน 300 ลิตร/ครั้ง และไม่เกิน 2,000 ลิตร/เดือน
     -บัตรสมาชิก 1 ใบ สะสมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน

** หมายเหตุ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ โปรดสังเกตุจากป้ายที่สถานี