โอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์


วันที่จัดรายการ : 1 ก.ย. 66 - 31 ส.ค. 67

โอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์

ระยะเวลาการโอนคะแนน : 16 กันยายน 2566 – 31 สิงหาคม 2567

คลิกโอนเลย

เงื่อนไขรายการ

1. สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส ที่มีการลงทะเบียนในระบบเอสโซ่ สไมล์ส เรียบร้อยแล้ว สามารถโอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ โดยระบุหมายเลขสมาชิกหรือหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ที่ประสงค์จะทำการโอนคะแนนให้ ทั้งนี้ กรณีสมาชิกระบุหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์ผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในทุกกรณี

2. สมาชิกเอสโซ่ สไมล์สต้องโอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์สทั้งหมด ไม่สามารถเลือกโอนเพียงบางส่วน

3. สมาชิกบางจากกรีนไมลส์หนึ่งหมายเลข จะสามารถรับการโอนคะแนนจากบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ได้เพียงหมายเลขสมาชิกเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น

4. คะแนนเอสโซ่ สไมล์สที่โอนจะเท่ากับคะแนนบางจากกรีนไมลส์ที่ได้รับ (1 คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส = 1 คะแนนบางจากกรีนไมลส์)

5. หลังจากทำการโอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ สำเร็จแล้ว บัตรเอสโซ่ สไมล์สของท่าน จะถูกยกเลิกทันที ซึ่งสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส จะไม่สามารถใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส เพื่อสะสมหรือแลกคะแนนได้อีกต่อไป

6. หลังจากทำการโอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ สำเร็จแล้ว สมาชิกบางจากกรีนไมลส์จะได้รับคะแนนบางจากกรีนไมลส์ทันที และจะสามารถใช้บัตรบางจากกรีนไมลส์เพื่อทำการสะสมหรือแลกคะแนนได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตรบางจากกรีนไมลส์

7. หากทำการโอนคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ สำเร็จแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง คืนคะแนนเป็นเงินสด หรือโอนคะแนนกลับมาเป็นคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ได้อีก เนื่องจากบัตรเอสโซ่ สไมล์สจะถูกยกเลิกในทันทีที่มีการโอนคะแนนสำเร็จ

8. คะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์ส ที่โอนไปเป็นคะแนนบางจากกรีนไมลส์ จะหมดอายุในวันสิ้นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปีที่สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส ทำการโอนคะแนนสะสม เช่น คะแนนที่ถูกโอนมาในเดือนกันยายน ปี 2566 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตรบางจากกรีนไมลส์

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

10. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ที่ 0 2631-9999 ในช่วงทำการ เวลา 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า โปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส ไดรเวอร์ รีวอร์ด จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ หากท่านไม่ทำการโอนคะแนนหรือแลกคะแนนสะสมเอสโซ่ สไมล์สให้หมดภายในวันที่ดังกล่าว คะแนนสะสมคงเหลือและบัตรเอสโซ่ สไมล์สของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ