เติมพรีเมียม เที่ยวพรีเมียม สะสมลิตร พิชิตแสงเหนือ


วันที่จัดรายการ : 15 มี.ค. 67 - 28 ก.พ. 68

เติมพรีเมียม เที่ยวพรีเมียม สะสมลิตร พิชิตแสงเหนือ

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เมื่อมียอดเติมน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S หรือ ไฮพรีเมียม 97 ชนิดใดก็ได้  สะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด 

ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมลล์ที่มียอดสะสมการเติมน้ำมันไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ หรือ น้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม  (สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่) ครบตามที่กำหนด สามารถใช้สิทธิแลกรับของรางวัลได้ดังนี้

  • เติมสะสมครบ 10,000 ลิตร แลกรับบัตรกำนัลในรูปแบบดิจิทัล (E-Voucher) ผ่านระบบ SMS กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อซื้อทองคำผ่านร้านทองออโรร่าทุกสาขา มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท
  • เติมสะสมครบ 80,000 ลิตร แลกรับทัวร์ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ประเทศอังกฤษ 8 วัน 6 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 320,000 บาท
  • เติมสะสมครบ 150,000 ลิตร แลกรับทัวร์ท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ 10 วัน 7 คืน  จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท

2. สมาชิกบางจากกรีนไมลล์สามารถกดแลกรับของรางวัล เมื่อสะสมการเติมน้ำมันครบตามที่กำหนดผ่าน https://hipremiumtrip.bcpgreenmiles.com  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการแลกรับรางวัล)

3. สมาชิกบางจากกรีนไมลล์ที่แลกรับของรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง

4. ระยะเวลาในการสะสมยอดการเติมน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

5. จำนวนลิตรสะสมจากการเติมน้ำมัน จะถูกบันทึกเข้าระบบภายใน 1 วันนับจากวันที่สมาชิกมีการเติมน้ำมัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการเติมน้ำมัน ระบบจะดำเนินการปรับลดจำนวนลิตรที่ได้รับสิทธิ์สะสมไปแล้ว ในวันถัดไปหลังจากวันที่มีการยกเลิกรายการ

6. รางวัลบัตรกำนัล E-Voucher เพื่อซื้อทองคำที่ร้านทองออโรร่า บริษัทฯ จะตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้แลกรับรางวัลทุกวันที่ 25 ของเดือน (หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะตรวจสอบในวันทำการถัดไป) โดยสมาชิกจะได้รับ E-Voucher ผ่านระบบ SMS ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป โดย E-Voucher ดังกล่าวมีอายุ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับ E-Voucher ผ่านระบบ SMS (เงื่อนไขการใช้ E-Voucher เป็นไปตามที่ร้านทองออโรร่ากำหนด)

7. รางวัลทัวร์ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ประเทศอังกฤษ มีกำหนดการเดินทางช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2568 (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแมตซ์แข่งขัน) และรางวัลทัวร์ท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ มีกำหนดการเดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2568 – เดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัททัวร์เป็นผู้ดำเนินการติดต่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัล เพื่อแจ้งกำหนดวันเดินทางและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการสะสมยอดการเติมน้ำมันตามรายการส่งเสริมการขายนี้

8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลต้องร่วมเดินทางตามโปรแกรมการท่องเที่ยวในวันและเวลาที่บริษัททัวร์กำหนดเท่านั้น

9. ในแพ็คเกจทัวร์ ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยจำนวนสัมภาระและน้ำหนักสัมภาระขึ้นกับสายการบินกำหนด, ค่าวีซ่า, ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าที่พักสำหรับ 2 ท่าน (จำนวนวันตามโปรแกรมทัวร์) , ค่าอาหารตามโปรแกรมทัวร์, ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว (แพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ฯลฯ)

10. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง อาทิ ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น

11. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบกรณีผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตาม ไม่สามารถร่วมเดินทางตามกำหนดการของโปรแกรมทัวร์ หรือไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ โดยจะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที 

12. การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่บริษัททัวร์กำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในตารางโปรแกรมการท่องเที่ยวและไม่อาจแก้ไขตารางการท่องเที่ยว

13. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้

15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

16. กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4)


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ