เติมพรีเมียม เที่ยวพรีเมียม สะสมลิตร พิชิตแสงเหนือ


วันที่จัดรายการ : 15 มี.ค. 67 - 31 ส.ค. 68

เติมพรีเมียม เที่ยวพรีเมียม สะสมลิตร พิชิตแสงเหนือ

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เมื่อมียอดเติมน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S หรือ ไฮพรีเมียม 97 ชนิดใดก็ได้  สะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด 

ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2568

เงื่อนไขรายการ

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมลล์ที่มียอดสะสมการเติมน้ำมันไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ หรือ น้ำมันไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม  (สถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่) ครบตามที่กำหนด สามารถใช้สิทธิแลกรับของรางวัลได้ดังนี้

  • เติมสะสมครบ 3,000 ลิตร แลกรับบัตรเติมน้ำมันบางจาก (Cash Card) มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท
  • เติมสะสมครบ 6,000 ลิตร แลกรับ Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41 MM จำนวน 1 เรือน มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท
  • เติมสะสมครบ 10,000 ลิตร แลกรับบัตรกำนัลในรูปแบบดิจิทัล (E-Voucher) ผ่านระบบ SMS กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อซื้อทองคำผ่านร้านทองออโรร่าทุกสาขา มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท
  • เติมสะสมครบ 20,000 ลิตร แลกรับ iPhone 15 Pro Max ความจุ 1TB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารางวัลละ 66,900 บาท
  • เติมสะสมครบ 80,000 ลิตร แลกรับทัวร์ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ประเทศอังกฤษ 8 วัน 6 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 320,000 บาท
  • เติมสะสมครบ 150,000 ลิตร แลกรับทัวร์ท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ 10 วัน 7 คืน จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท

2. สมาชิกบางจากกรีนไมลล์สามารถกดแลกรับของรางวัล เมื่อสะสมการเติมน้ำมันครบตามที่กำหนดผ่าน https://hipremiumtrip.bcpgreenmiles.com  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการแลกรับรางวัล)

3. สมาชิกบางจากกรีนไมลล์ที่แลกรับของรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาระภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง

4. ระยะเวลาในการสะสมยอดการเติมน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

5. จำนวนลิตรสะสมจากการเติมน้ำมัน จะถูกบันทึกเข้าระบบภายใน 1 วันนับจากวันที่สมาชิกมีการเติมน้ำมัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการเติมน้ำมัน ระบบจะดำเนินการปรับลดจำนวนลิตรที่ได้รับสิทธิ์สะสมไปแล้ว ในวันถัดไปหลังจากวันที่มีการยกเลิกรายการ

6. ในกรณีที่สมาชิกกดแลกรับของรางวัล Apple Watch, iPhone แต่ไม่มีของรางวัลตามรุ่นที่กำหนดในเงื่อนไข ณ วันที่แลก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในประเภทและมูลค่าเทียบเท่ากันหรือสูงกว่า โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สมาชิกต้องแจ้งรหัสอ้างอิงที่ได้รับจากการกดแลกรับของรางวัล พร้อมแสดงบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับฐานข้อมูลของสมาชิกบางจากเพื่อรับของรางวัลบัตรเติมน้ำมัน (Cash Card), Apple Watch Series 9, iPhone 15 Pro Max, ทัวร์ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ประเทศอังกฤษ และทัวร์ท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์

8. รางวัลบัตรเติมน้ำมัน (Cash Card), Apple Watch Series 9 และ iPhone 15 Pro Max บริษัทฯ จะตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้แลกรับของรางวัล ทุกวันที่ 25 ของเดือน (หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะตรวจสอบในวันทำการถัดไป) โดยจะมีพนักงานจากบริษัทฯ โทรแจ้งสมาชิกเพื่อติดต่อให้มารับของรางวัลที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 2098 ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ สมาชิกต้องมารับของรางวัลภายใน 90 วันนับจากวันที่พนักงานโทรแจ้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล

9. รางวัลบัตรเติมน้ำมัน (Cash Card), Apple Watch Series 9 และ iPhone 15 Pro Max สมาชิกผู้ได้รับของรางวัล สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมารับของรางวัลแทนได้ โดยต้องแสดงเอกสารการมอบอำนาจ ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ได้รับรางวัลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง บัตรประชาชนตัวจริงของตัวแทนที่มารับรางวัล กรณีผู้ได้รับของรางวัลเป็นนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองของนิติบุคคลดังกล่าวที่มีอายุการออกไม่เกิน 1 เดือน ประกอบด้วย

10. รางวัลบัตรกำนัล E-Voucher เพื่อซื้อทองคำที่ร้านทองออโรร่า บริษัทฯ จะตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้แลกรับรางวัลทุกวันที่ 25 ของเดือน (หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะตรวจสอบในวันทำการถัดไป) โดยสมาชิกจะได้รับ E-Voucher ผ่านระบบ SMS ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป โดย E-Voucher ดังกล่าวมีอายุ 120 วัน นับจากวันที่ได้รับ E-Voucher ผ่านระบบ SMS (เงื่อนไขการใช้ E-Voucher เป็นไปตามที่ร้านทองออโรร่ากำหนด)

11. รางวัลทัวร์ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ประเทศอังกฤษ มีกำหนดการเดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2568 - เดือนพฤษภาคม 2569 (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแมตซ์แข่งขัน) และรางวัลทัวร์ท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์ มีกำหนดการเดินทางช่วงเดือนตุลาคม 2568 – เดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัททัวร์เป็นผู้ดำเนินการติดต่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัล เพื่อแจ้งกำหนดวันเดินทางและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการสะสมยอดการเติมน้ำมันตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนขั้นต่ำที่บริษัททัวร์กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทัวร์,วันเดินทาง, รายละเอียด, โรงแรม, ห้องพัก, กิจกรรม และสันทนาการ ใดๆ ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากไม่มีสมาชิกแลกรางวัลทัวร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ดังกล่าว

12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลต้องร่วมเดินทางตามโปรแกรมการท่องเที่ยวในวันและเวลาที่บริษัททัวร์กำหนดเท่านั้น

13. ในแพ็คเกจทัวร์ ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยจำนวนสัมภาระและน้ำหนักสัมภาระขึ้นกับสายการบินกำหนด, ค่าวีซ่า, ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิง, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าที่พักสำหรับ 2 ท่าน (จำนวนวันตามโปรแกรมทัวร์) , ค่าอาหารตามโปรแกรมทัวร์, ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว (แพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ฯลฯ)

14. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง อาทิ ค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น

15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบกรณีผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตาม ไม่สามารถร่วมเดินทางตามกำหนดการของโปรแกรมทัวร์ หรือไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ โดยจะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที 

16. การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่บริษัททัวร์กำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในตารางโปรแกรมการท่องเที่ยวและไม่อาจแก้ไขตารางการท่องเที่ยว

17. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

18. กรณีสมาชิกกดแลกรับของรางวัลแล้ว ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการทำรายการได้ทุกกรณี

19. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้

20. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

21. กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

22. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4)


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ