Friend Gives Friend ยิ่งให้ยิ่งได้กับบางจากกรีนไมลส์

เพียงชวนเพื่อนมาเป็นครอบครัวบางจากกรีนไมลส์ รับสิทธิพิเศษทั้งผู้แนะนำและเพื่อนใหม่!


วันที่จัดรายการ : 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67

ชวนเพื่อนสมัครสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ รับสิทธิพิเศษทั้งผู้แนะนำและเพื่อนใหม่

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เพียงแนะนำเพื่อนใหม่มาสมัครสมาชิก

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 ผู้แนะนำรับคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน (มูลค่า 200 บาท)

เพื่อนใหม่ รับคะแนนสูงสุด 200 คะแนน (มูลค่า 40 บาท)

ขั้นตอนการเข้าร่วม Friend Gives Friend - สำหรับสมาชิกที่แนะนำ

1. เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่าน www.bcpgreenmiles.com

2. กดเข้าหน้ารายละเอียดแคมเปญ Friend Gives Friend

3. กดปุ่มแชร์ให้เพื่อน (Referral Link) เพื่อชวนเพื่อนสมัครสมาชิก

4. เมื่อเพื่อนใหม่สมัครสมาชิกผ่านลิ้งค์แนะนำเรียบร้อยและสะสมคะแนนครั้งแรก ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนพิเศษเริ่มต้น 100 คะแนน สูงสุด 1,000 คะแนน ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่เพื่อนใหม่สมัครและสะสมคะแนนครั้งแรก

5. สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนพิเศษได้บนเมนูประวัติการใช้งานบนระบบสมาชิก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bcpgreenmiles.com และแอปพลิเคชันบางจาก

ขั้นตอนการเข้าร่วม Friend Gives Friend – สำหรับเพื่อนใหม่

1. เพื่อนใหม่สมัครสมาชิกผ่านลิงค์แนะนำ (Referral Link) ที่ผู้แนะนำแชร์ให้ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

2. เมื่อสมัครสมาชิกในช่วงระยะเวลาจัดแคมเปญเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสะสมคะแนนครั้งแรกจะได้รับคะแนนพิเศษ 100 คะแนน

3. เมื่อสมาชิกเติมน้ำมันบางจากและสะสมคะแนนในช่วงระยะเวลาจัดแคมเปญครบตั้งแต่ 500 บาท จะได้รับคะแนนพิเศษอีก 100 คะแนนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่เติมน้ำมันครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนพิเศษได้บนเมนูประวัติการใช้งานบนระบบสมาชิก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bcpgreenmiles.com และแอปพลิเคชันบางจาก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญ

1. ผู้แนะนำ  สมาชิกใหม่ที่แนะนำจะได้รับคะแนนพิเศษเมื่อเพื่อนใหม่สมัครสมาชิกและสะสมคะแนนครั้งแรกเท่านั้น  รับคะแนน 100 คะแนน/เพื่อนใหม่ โดยผู้แนะนำสามารถแนะนำเพื่อนใหม่ได้ไม่จำกัด แต่สามารถรับคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน/ผู้แนะนำ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่เพื่อนใหม่สมัครและสะสมคะแนนครั้งแรก

2. เพื่อนใหม่ ที่สมัครสมาชิกผ่านแคมเปญจะได้รับคะแนนพิเศษสูงสุด 200 คะแนนต่อสมาชิก  โดยเมื่อสมัครสมาชิกและสะสมคะแนนครั้งแรกจะได้รับคะแนนพิเศษ 100 คะแนน และเมื่อเติมน้ำมันบางจากสะสมครบตั้งแต่ 500 บาทในช่วงจัดแคมเปญ รับคะแนนพิเศษอีก 100 คะแนน ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เติมน้ำมันสะสมครบตามเงื่อนไข จำกัด 1 สิทธิ์/เพื่อนใหม่

3. เพื่อนใหม่จะสามารถแลก โอน คะแนนต่อเมื่อมีการสะสมคะแนนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

4. สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเฉพาะในช่วงที่จัดแคมเปญเท่านั้น ระยะเวลาจัดแคมเปญ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค.67

5. สมาชิกที่ได้รับสิทธิพิเศษ จะต้องลงทะเบียนข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามความจริง

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือ  ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4)


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ