สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เติมน้ำมันบางจากกลุ่มไฮพรีเมียม ครบ 1,200 บาทขึ้นไป แลกรับฟรี! เครื่องดื่มอินทนิล 1 แก้ว


วันที่จัดรายการ : 1 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เติมน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S หรือไฮพรีเมียม 97 ครบ 1,200 บาทขึ้นไป

นำสลิปสะสมคะแนนมาแลกรับเครื่องดื่มอินทนิล ฟรี! 1 แก้ว ขนาด 22 ออนซ์

เฉพาะ 6 เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอสเพรสโซ่เย็น มูลค่า 65 บาท / อเมริกาโน่เย็น มูลค่า 60 บาท / โกโก้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาไทยลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาเขียวลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชามะนาวเย็น มูลค่า 55 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 - 31 ก.ค. 67

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. เฉพาะสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ เมื่อเติมน้ำมันบางจากกลุ่ม ไฮพรีเมียม ได้แก่ บางจากไฮพรีเมียมดีเซล S และ บางจากไฮพรีเมียม 97 ตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก นำสลิปสะสมคะแนนมาแลกรับเครื่องดื่มอินทนิล ฟรี 1 แก้ว ได้ที่ร้านอินทนิลทุกสาขาที่ร่วมรายการ

2. สามารถนำสลิปสะสมคะแนน ไปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลขนาด 22 ออนซ์ ฟรี 1 แก้ว เฉพาะ 6 เมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอสเพรสโซ่เย็น มูลค่า 65 บาท / อเมริกาโน่เย็น มูลค่า 60 บาท / โกโก้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาไทยลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชาเขียวลาเต้เย็น มูลค่า 60 บาท / ชามะนาวเย็น มูลค่า 55 บาท

3. สลิปสะสมคะแนน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์รับเครื่องดื่มที่ร้านอินทนิลได้เพียง 1 ครั้ง (ไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้)

4. ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

5. สลิปสะสมคะแนนที่เติมน้ำมันในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 สามารถนำไปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เท่านั้น

6. สลิปสะสมคะแนนที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิ์ที่ร้านอินทนิลแล้ว จะไม่ได้รับสลิปคืน

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสลิปสะสมคะแนนที่มาจากการถ่ายรูปใดๆ หรือ กรณีที่มีข้อสงสัยว่าอาจได้สลิปสะสมคะแนนมาโดยมิชอบ หรือที่อาจมีการใช้สิทธิ์ไปแล้ว

8. ในกรณีที่สมาชิกได้รับสลิปสะสมคะแนน แต่ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

9. สามารถดูรายชื่อสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จำหน่ายน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S และ น้ำมันบางจากไฮพรีเมียม 97 คลิก

10. รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้ปกติ ยกเว้นจากการใช้บัตร Fleet card, บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ, บัตรสมาชิกเดอะวัน, บัตรเอไอเอส เซเรเนดทุกประเภท และบัตรส่วนลดอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้

11. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

12. สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ต้องแสดงบัตรสมาชิกบางจากกรีนไมลส์หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งก่อนการเข้ารับบริการ เพื่อระบบจะบันทึกรายการเติมน้ำมันและคะแนนของสมาชิก

13. หากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งใด ๆ สมาชิกบางจากกรีนไมลส์ต้องแสดงสำเนาใบเสร็จรับเงินจากการเติมน้ำมันในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน เพื่อการตรวจสอบ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือนำไปใช้เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4)


โปรโมชันแนะนำอื่นๆ